Novosti

Naslov:

Mikši?: U zadnjih tjedan dana tri puta su me pokušali ubiti

Izvor:

Index online

Datum:

07/01/2005

S BORISOM MIKŠI?EM, hrvatsko-ameri?kim poduzetnikom i donedavnim predsjedni?kim kandidatom, razgovarali smo o njegovoj tužbi Ustavnom sudu, prosvjedima koje je organizirao kao i navodima o "kra?i" glasova u prvom krugu predsjedni?kih izbora.

Ju?er je Ustavni sud odbio vašu žalbu kao neosnovanu, a u obrazloženju odluke izme?u ostalog stoji da niste iznijeli niti jedan dokaz o izbornim nepravilnostima. Imate li kakvih konkretnih dokaza o kra?i glasova o kojoj ovih dana govorite?

To je bila odluka koja me je razo?arala, ali ja ?u ju prihvatiti. Ja priznajem tu odluku kao važe?u i od sada ?u se po njoj ravnati. Kao predsjedni?kog kandidata ta me odluka razo?arala jer svi predsjedni?ki kandidati nisu ravnopravni pred hrvatskim Ustavom, nemaju jednaka prava. Smatram da predsjedni?ki kandidati iza kojih stoji stranka imaju ve?a prava nego nezavisni kandidati.

Mislite na odredbu prema kojoj vi kao nezavisni kandidat niste mogli promatrati izbore. Ali to svoje pravo ste mogli ostvariti putem nevladinih udruga. Koliko mi je poznato, vi ste se za to prijavili na dan izbora, a Zakon o predsjedni?kim izborima kaže da to mora biti najkasnije 20 dana od raspisivanja izbora.

U nevladine udruge koje su promatrale izbore u prvom krugu i koje bi me mogle zastupati ja nemam povjerenja. Zato je i došlo do ?ega je došla. Da su oni odradili posao, ne bi došlo do toga do ?ega je došlo. U petak u 11 sati na konferenciji ?u iznijeti konkretne dokumentirane dokaze.

Ju?er ste u Splitu pokazali dva listi?a na kojima je zaokruženo vaše ime, a koji nisu bili u zape?a?enim izbornim kutijama. Koliko imate takvih listi?a?

Danas je zvao ?ovjek koji je bio u izbornom povjerenstvu u Metkovi?u i koji je rekao du su izbrojali 1723 listi?a na kojima je bilo zaokruženo moje ime, a prijavili su 23.

Osim u Metkovi?u i Mostaru, imate li informacije da je bilo nepravilnosti i u drugim mjestima?

U dijaspori sam imao 9 posto, a Jadranka Kosor 60 posto. U ?itavoj Hrvatskoj imao sam od 12 do 25 posto, zna?i da to statisti?ki nije mogu?e. Ja sam sat i pol prije objavljivanja službenih DIP-ovih rezultata imao 70-ak tisu?a glasova više od gospo?e Kosor. Ako se uzme standardna devijacija od 1,1 posto kod izlaznih anketa, ja bih danas bio u drugom krugu. Mi ?emo u petak pokazati stru?nu analizu jednog zagreba?kog sveu?ilišnog profesora, koji je ?ak upotrijebio i superkompjuter.

?ini se da vi miješate projekcije koje su radile agencije i izbrojane glasove. Predsjednik DIP-a Ivica Crni? je rekao da vi niti u jednom trenutku prebrojavanja glasova niste bili na drugoj poziciji.

On je najprije rekao da nisam, ali onda se ispravio i rekao da možda jesam. Izgleda da ipak jesam imao.

Zašto sumnjate da je postignut dogovor izme?u premijera Sanadera i predsjednika Mesi?a da Jadranka Kosor pro?e u drugi krug? Gdje je tu logika? Zašto bi se predsjednik Mesi? dogovarao s bilo kim, ako je u tom trenutku imao više od 50 posto glasova?

Gdje je logika da se aplaudira u Mesi?evom stožeru kad su ?uli da je Kosor ušla u drugi krug?

Ho?e li se sutra na središnjem zagreba?kom trgu, kao ste ve? najavili, održati skup?

Ne. Ja sam legalista i prihva?am odluku Ustavnog suda. Ne bih htio da do?e do nereda, te da neki ljudi iskoriste situaciju za sebe, za svoje vlastite interese koriste?i moje ime. Gospodin Rajh i Margeti? nisu bili uz mene i nikada ne?e biti, ali ja ih podržavam.

Jeste li u kakvim kontaktima s njima?

Apsolutno ne. Gospodina Rajha znam jer je bio predsjedni?ki kandidat, dok je Margeti? bio na jednoj od mojih konferencija za novinare. S njima nisam u nikakvoj osobnoj ili poslovnoj vezi.

Sada kada je prošlo nekoliko dana, i kada su se, pretpostavljam, stišale emocije, smatrate li da se previše impulzivno reagirali? Hrvatska se nalazi u osjetljivom trenutku, o?ekujemo po?etak pregovora za ulazak u EU. Mislite li da ste pozivanjem ljudi na ulice naštetili Hrvatskoj?

Samo sam jednom pozvao ljude da se skupe na Jela?i? placu. Ja sam o?ekivao ša?icu ljudi, zato nisam prijavio održavanje skupa. Poslije toga više nisam ni pozivao. Meni se zamjera moja izjava da ?u se "boriti do posljednje kapi krvi", tu sam mislio samo na sebe. U ovih tjedna dana na mene je ve? tri puta pokušan atentat. Ja ?u svoju krv prolijevati, a ne krv naroda. Više nikada ne?u pozivati ljude na skupove. Sutra ?u se od toga distancirati.

Jeste li prijavili te pokušaje atentata policiji?

Jesam. Na jednom od mojih automobila stru?njaci su, a ne amateri, napravili specijalne rupe. Guma nije prerezana do kraja, ona je zarezana do odre?ene dubine. Sve ?etiri su eksplodirale, ali sre?om pri maloj brzini dok je automobil izlazio s ceste. Još su bila dva pokušaja s oružjem.

Niste odgovorili, jeste li previše burno reagirali?

Kako bi vi reagirali da ste bili na mom mjestu, kada vam netko pred nosom ukrade glasove. Ja sam bio razo?aran i šokiran. Odluku Ustavnog suda sam prihvatio i sada ?u se distancirati od predsjedni?kih izbora. Uskoro ?u i fizi?ki oti?i iz Hrvatske, dok ne pro?e drugi krug predsjedni?kih izbora, kako ne bi radio nikakve probleme kandidatima koji ?e se natjecati u drugom krugu. Ja svojim glasa?ima ne?u preporu?iti da glasaju za bilo kojeg kandidata, ve? ?u zatražiti samo da koriste svoj vlastiti razum. Dakle, da glasaju za onoga tko njima odgovara.

Jedno pitanje koje nije vezeno za predsjedni?ke izbore. Jeste li sura?ivali s "Domovina Holdingom" Stjepana Tu?mana?

Mi smo imali poslovnu vezu, to je stara pri?a. Dokument o raskidu ugovora od 14. ožujka 2000. godine je jedini koji mogu na?i. Stjepan Tu?man je na zajedni?kom projektu zaradio 650 tisu?a dolara i nikada za to ovdje u Hrvatskoj nije platio ni kune poreza.

Prije nekoliko dana ste najavili mogu?nost osnivanja nove politi?ke stranke i mogu?u kandidaturu za gradona?elnika Zagreba. Kakvi su Vaši planovi za budu?nost?

Ve? sam poznat kao neovisni kandidat, na ovim predsjedni?kim izborima i na prošlim parlamentarnim izborima. ?ini mi se da sam pobijedio najja?u stranku, ako ne pobijedio, onda bar imao isti broj glasova. Mislima da sam pokazao da su neovisni kandidati vrlo interesantni u Hrvatskoj. Sigurno ?u se (oko 90 posto) kandidirati kao stranka ili kao nezavisni kandidat na slijede?im lokalnim izborima u Zagrebu, a možda i u drugim gradovima. Primjerice u Karlovcu, gdje sam dobio 26 posto glasova, ili u Osijeku.