Novosti

Naslov:

Hrvatska danas

Izvor:

HRT

Datum:

05/01/2005

HRT 1, 04.01.2004., 16:00
Emisija: Hrvatska danas
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 03:34 min

Novinar (?ur?ica ?o?i?): Predsjedni?ki kandidati, Stjepan Mesi? i Jadranka Kosor, održali su konferencije za novinare, na kojima su najavili svoje kampanje na drugom krugu izbora. Oboje o?ekuju isto, pobjedu 16. sije?nja.

Novinar (Ilija Jandri?): Stipe Mesi? vodit ?e afirmativnu kampanju, kojom ?e podsjetiti gra?ane na sve što je u?inio na pozicioniranju i ja?anju Hrvatske. Podsjetio je da je pokrenuo nužne reforme, koje su zemlju izvele iz me?unarodne izolacije i omogu?ile joj individualni pristup Europskoj Uniji. U idu?ih pet godina želi dovršiti reforme, oja?ati demokratske institucije i potaknuti promjenu gospodarske politike, kako bi se pove?ali proizvodnja i izvoz.

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Važan je svaki glas. Kojim putem ?e Hrvatska dalje i?i? Dali ?emo sva jaja, kako sam ?esto rekao, staviti istu košaru, pa doživjeti debakl, ako samo do?e do jednog krivog koraka, ili ?emo zadržati predsjednika koji ?e biti neovisan, koji odgovara samo svojim gra?anima, predsjednika koji ?e biti korektivni faktor i predsjednika koji ?e biti ?vrsta to?ka sistema.

Novinar (Ilija Jandri?): Jadranka Kosor u drugom ?e se izbornom krugu boriti za glasove svih onih koji nisu za Mesi?a. U skladu s tim, zatražila je od Vlade da nadoknadi štetu umirovljenicima, a od INA-e da snizi cijene goriva. Odbacila je Mesi?eve tvrdnje da bi njezina pobjeda bila korak unazad.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Što se ti?e svih europskih koraka, odnosno, ulaska u Europsku Uniju, da su tu završeni svi glavni koraci, dakle, mi smo zemlja kandidat, dobili smo datum po?etka pregovora, a sve je to dobiveno u vrijeme ove Vlade, dakle, u prvoj godini mandata ove Vlade, ?ija sam ja potpredsjednica.

Novinar (Ilija Jandri?): I Kosor i Mesi?. odbacuju optužbe Borisa Mikši?a o namještanju glasova. Mesi? je tvrdnje o dogovoru sa Sanaderom ocijenio apsurdnima, jer je do promjene rezultata, na koje se Mikši? žali, dobivao izbore u prvom krugu.

Novinar (?ur?ica ?o?i?): Neovisni predsjedni?ki kandidat, Boris Mikši?, izjavio je kako je iznimno zadovoljan odazivom gra?ana na sino?njim mirnim prosvjedima u nekoliko gradovima. Pritom se ogradio od prosvjednika koji su se okupili pred sjedištem HDZ-a i stanom predsjednika Mesi?a. Mikši? je istaknuo kako je legalist. Ne želi demonstracije, ve? mirne prosvjede. Najavio je kako ?e danas predati žalbu Ustavnom sudu, kojom traži ponavljanje izbora, a u petak u dvadeset sati, održat ?e skup na kojem ?e objaviti svoje daljnje politi?ke poteze i odluke.

Boris Mikši?, predsjedni?ki kandidat: Ja ?u na?i forme i na?in na koji se mogu uklju?iti u politi?ki život ove zemlje, bez obzira jeli to gradona?elnik grada Zagreba ili nova politi?ka stranka, ukoliko ne pro?em na ovim izborima.

Novinar (?ur?ica ?o?i?): Dodajmo i kako je Mikši? izjavio da je ju?er dobio anonimne prijetnje, zbog ?ega su pregledane prostorije njegova stožera. A i on je pod politi?kom zaštitom. Neovisno o tome, zagreba?ka ?e policija podnijeti prekršajnu prijavu protiv Mikši?a, jer nije prijavio sino?nji mirni prosvjed. Prema zakonu, svaki skup sa više od pedeset sudionika mora se prijaviti. Za taj prekršaj predvi?ena je nov?ana kazna od pet do dvadeset tisu?a kuna. Upozoreno je kako ni mirni prosvjedi najavljeni za ve?era, tako?er nisu prijavljeni policiji.