Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

04/01/2005

Nova TV, 03.01.2005., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 3 minute i 30 sekundi

Novinar (Petar Vlahov): Zašto Hrvati predsjednika nisu izabrali u prvom krugu? Tko ima više izgleda, i je li mogu?e prognozirat pobjednika? Ve?eras razgovaramo s doktoricom Vesnom Posavec-Lamza sa Instituta za društvena istraživanja "Ivo Pilar". Dobra ve?er i dobro došli. Evo, odmah, kako komentirate optužbe kandidata Borisa Mikši?a o izbornoj prevari, je li takva prevara mogu?a, i je li to mogu?e dokazati?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): Ja doista ne znam kako je cijeli taj sustav izbornog prijenosa informacija organiziran, i ne mogu o tome ništa re?i. Me?uti, osobno ne vjerujem u takvu mogu?nost. Mislim da je, naprosto, rije? o tome da su ovi rezultati koji su se objavljivali u toku same ve?eri, a to su bili rezultati anketa i GONG-a, podigli o?ekivanja kandidata Mikši?a, i da je, zapravo, onda poslije bilo teško prihvatiti ove rezultate koji su se pokazali kao ispravni.

Novinar (Petar Vlahov): Troje kandidata dobilo je manje glasova nego li što su prikupili potpisa. Kako je to mogu?e i što se to doga?a sa hrvatskim bira?ima?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): Pa, to je teško re?i, ali mislim da su, naprosto, dobro organizirali sakupljanje potpisa. Vjerojatno je to bila jedna akcija, u kojoj su ljudi, i oni koji ne bi glasovali za te ljude, dali potpise za njih da se oni kandidiraju.

Novinar (Petar Vlahov): Zar Hrvati imaju humanitarne sklonosti prije izbora?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): O?ito je, vjerojatno su bili dobronamjerni glasa?i, zašto ne bi omogu?ili nekome da se kandidira, a poslije ?e izbori pokazati da li je to bilo pametno.

Novinar (Petar Vlahov): Izlazne ankete GFK-a, GONG-a, sve su se pokazale, na kraju, neto?nima. Je li to zbog dopuštene statisti?ke pogreške, ili dio bira?a, prije svega Jadranke Kosor, nije htio sudjelovati u anketama? Koliko su te, takozvane izlazne ankete, relevantne?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): One jesu relevantne, ni ove nisu tako pogrešne kao što se ?ini, dapa?e, mislim da su one uspore?ivane sa krivim podacima.

Novinar (Petar Vlahov): Na koliko je to bira?a, na dvanaest tisu?a?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): Ne, one su bile uspore?ivane sa bira?ima u kojima sudjeluje i dijaspora, a oni su, naravno, imali podatke samo o Hrvatskoj. Dijaspora je, ja sam danas sa interneta uzela podatke, u ukupnom broju glasa?a koji su izašli na izbore sudjelovala sa 3,5 posto, i podigla je rejting, rezultat Jadranke Kosor za približno dva posto.

Novinar (Petar Vlahov): A to je gotovo bilo ...?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): To je upravo to. Tako da kad se to, i snizila istodobno, nešto, poziciju predsjednika Stjepana Mesi?a. Tako da su ovi doma?i rezultati, koji se odnose na Hrvatsku, bili takvi da je, po ovim rezultatima koji su danas bili iz izbornog povjerenstva na internetu, da je Stjepan Mesi? imao 50,19 posto, zna?i nešto iznad pedeset, Jadranka Kosor 18,9 posto i Mikši? 18,07. Prema tome, oni su, ono što se dogodilo u anketama da su one, zapravo, procijenile dobro rezultate. Ta odstupanja su vrlo mala, evo, recimo u slu?aju ovog istraživanja koje je objavio HTV. Ona su od 0,7 do 1,8 posto za ove vode?e kandidate. Za GFK isto tako mali postotci. Prema tome, oni su u okviru tih takozvanih o?ekivanih ili teorijskih grešaka. Bili su, naprosto, krivo interpretirani. Ono što je trebalo vidjeti iz tih rezultata je bilo da se iz njih ne može ništa zaklju?iti. Naprosto zato što je rezultat za Stjepana Mesi?a bio tako blizu 50 posto da samo malo statisti?ko odstupanje od ovaj o?ekivani varijabilitet...

Novinar (Petar Vlahov): Dobro. Treba li to bira?ima pojasniti?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): Ja mislim da bi trebalo.

Novinar (Petar Vlahov): A i kandidatima, ?ini mi se?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): Greška je i još jedna u tome što, recimo, nisu bili bira?i informirani da ?e ih takva anketa o?ekivati na izbornim mjestima...

Novinar (Petar Vlahov): Evo, dobro. Kada smo kod bira?a...

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): ...i dio njih nije želio u tome sudjelovati što je onda poremetilo te odnose pa je zato, upravo, taj rezultat...

Novinar (Petar Vlahov): ...bilo tih odstupanja.

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): ...kandidatkinje Kosor bio potcjenjen.

Novinar (Petar Vlahov): Dakle, slijede nam dva tjedna kampanje jedan-na-jedan. Jesu li bira?i spremni na bespoštedne osobne napade i utje?e li takav na?in kampanje na bira?e i može li to uzrokovati na to da oni u još ve?em broju apstiniraju u drugom krugu izbora.

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): Ne mislim da ?e kampanja na to bitno utjecati. Više ?e utjecati na to što ?e ljudi ocijeniti da li ta dvojica preostalih kandidata zadovoljavaju neka njihova o?ekivanja, da li su oni za njih poželjni kandidati za koje bi se oni opredjelili na izborima, koliko uop?e ocijenjuju da su izbori važni...

Novinar (Petar Vlahov): O?ekujete li da ?e biti ve?i odaziv ili manji, evo vi osobno?

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): Pa, vjerojatno ?e biti nešto, ja, teško mi je re?i. Prošli put je bio dva posto manji, recimo, nije bio bitno manji, ali to je bilo gotovo podjednako.

Novinar (Petar Vlahov): Ovisi i o tajmingu.

Dr.sci. Vesna Posavec-Lamza (Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar"): Ovisi, naravno, i o tajmingu, ali mislim da u manjem smislu. Sad su potrebna raditi, da li totalna, istraživanja. Ja ne mogu, kao istraživa?, naravno, govoriti bez takvih podataka kojima bi se vidjelo kako, koliko ljudi percipiraju ova dva preostala kandidata i da li je njihova preferencija, zapravo, se mogu raspodjeliti...

Novinar (Petar Vlahov): Gospo?o Lamza, ja vam se zahvaljujem na razgovoru i gostovanju u emisiji i vjerujem da ?emo se ponovno vidjeti.