Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

04/01/2005

Nova TV, 02.01.2005., 18:45 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 3 minute i 30 sekundi

Novinarka (Mirjana Hrga): Kada je rije? o financiranju kampanje, još se vuku repovi iz protekle. Naime, do danas se ne zna sa sigurnoš?u tko je, koliko i kako financirao neke od kandidata.

Novinar (Saša Kopljar): Ovu kampanju obilježila je rastrošnost pojedinih kandidata, ali i ?injenica da prvi put dva kandidata financiraju sami sebe: naš gost Boris Mikši? i Miroslav ?iro Blaževi?.

Novinar (Dražen Katalini?): Na ovim se izborima prvi puta primjenjuje zakon o financiranju predsjedni?ke kampanje. No, on je manjkav i nedore?en. Primjerice, sankcije za one koji financijska izvješ?a nisu dostavili na vrijeme, jednostavno ne postoje. Zakonom tako?er nisu riješena niti imena donatora, oni i dalje mogu biti anonimni. Tako novce mogu donirati i javna poduze?a, i pojedinci iz inozemstva. Ono što je poznato jest da se aktualni predsjednik Mesi? financira isklju?ivo privatnim donacijama. Javno ih je obznanio: Arhitektonski biro u vlasništvu Štefanije Balog, zatim tvrtke "Chemocompleks" i "Ingra", ili "Podravkin" direktor Darko Marinac. Strana?kim novcem, primjerice, financirana je kampanja Jadranke Kosor i ?ur?e Adleši?, dok Ivi? Pašali? kombinira sponzorski, strana?ki i vlastiti novac. A prema prvim, grubim procijenama, ukupno su svi kandidati zajedno za kampanju potrošili 15 milijuna i 700 tisu?a kuna. S utrošenih 5 milijuna kuna, i to iz vlastitoga džepa, listu predvodi ameri?ki businessman Boris Mikši?. Na za?elju liste, sa svega 6 tisu?a strana?kih kuna je najmla?i predsjedni?ki kandidat, Miroslav Rajh. Troškovi promidžbe Stipe Mesi?a ipak su ostali u okvirima prošle kampanje, 4 milijuna kuna, iako je najavljivao upola manje. 3 milijuna i 288 tisu?a kuna strana?koga novca izbornom je povjerenstvu prijavila je Jadranka Kosor. Ve?inu novca potrošila je, uglavnom kao i Mesi?, na medijsku, ve?inom televizijsku promidžbu. Uz to, Hrvatsku je oblijepila sa 2500 plakata, spekulira se da je pri tom iskoristila i Vladine jumbo-plakate iz kampanje "Otvorena vrata". U HDZ-u ipak priznaju da bi troškovi mogli biti i ve?i. Svi ostali kandidati potrošili su znatno manje od Mikši?a, Mesi?a i Kosorice. Po milijun kuna za kampanju osigurali su ?ur?a Adleši?, Ivi? Pašali? i Slaven Letica. Miroslav Blaževi? iz vlastitog je džepa iskeširao milijun i 250 tisu?a kuna, Doris Košta 300 tisu?a kuna iz privatnih donacija, Anto Kova?evi? namknuo je 250 tisu?a od strana?kih prijatelja i prodaje knjiga, Mladen Keser 150 tisu?a iz privatnih donacija, Ljubo ?esi?-Rojs za utošenih 70 tisu?a kuna posegnuo je u vlastiti džep, a Tomislav Petrak od strana?kog je novca i donacija uspio sakupiti 35 tisu?a kuna. No, tu pri?a o trošenju novca za gra?ane tek po?inje. Ovi izbori imat ?e i njihov trošak. Ako ovi izbori budu imali samo jedan krug, to ?e gra?ane stajati izme?u 50 i 60 milijuna kuna, i to za angažman više od 43 tisu?e osoba u bira?kim odborima, tiskanje listi?a i informati?ku podršku. Do?e li do drugoga kruga izbora, procijenjuju u izbornom povjerenstvu, taj bi se iznos mogao udvostru?iti. Porezni ?e obveznici, preko državnoga prora?una, svakome kandidatu sa više od 10 posto glasova morati isplatiti po 500 tisu?a kuna, i to za podmirenje troškova predizborne kampanje.